Colonel Alamuu Qixxeessaa

Alamuu Qixxeessaa (DOB - Date of Death) was.....

Early life

Alamuu Qixxeessaa...

Career

Alamuu Qixxeessaa...

Macha and Tulama Self-Help Association

Alamuu Qixxeessaa...

Opposition to government

Alamuu Qixxeessaa...

Alamuu Qixxeessaa...

Death

Alamuu Qixxeessaa...

Legacy

Alamuu Qixxeessaa...